Oferta pracy – Pedagog

 Ogłoszenie o naborze Nr 3/2019

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni ogłasza publiczny nabór

na stanowisko: PEDAGOG

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „OIK – całą dobę” współfinansowanego ze środków UE

 

 

 1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnienie wymagań z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych;

 2. wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika.

 1. Wymagania dodatkowe – nieobowiązkowe, mile widziane (będące przedmiotom oceny):

 1. posiadanie doświadczenia w realizacji wsparcia pedagogicznego w ramach projektów współfinansowanych z EFS,

 2. posiadanie kwalifikacji z zakresu interwencji kryzysowej,

 3. doświadczenie w:

 1. świadczeniu porad pedagogicznych w ramach interwencji kryzysowej;

 2. badaniu i diagnozowaniu sytuacji kryzysowych;

 3. pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą;

 4. prowadzeniu indywidualnego i grupowego poradnictwa,;

 5. organizowaniu i prowadzeniu rożnych form pomocy, w tym podejmowanie działań post – kryzysowych;

 6. świadczeniu usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 1. odporność na stres,

 2. umiejętność pracy w zespole;

 3. terminowość;

 4. dyspozycyjność;

 5. gotowość pracy w porze nocnej;

 6. komunikatywność;

 7. wysoka kultura osobista.

Spłonienie wymagań dodatkowych (mile widzianych) weryfikowane będzie na podstawie przedstawionych przez Kandydata dokumentów, a to np. świadectw pracy, zaświadczeń z ukończonych szkoleń, studiów podyplomowych itp., okazanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w środku Interwencji Kryzysowej w Bochni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. badanie i diagnozowanie sytuacji kryzysowej, ocenę stanu czynnego kryzysu, rozpoznawanie bieżącego problemu, wspólne opracowywanie planu działań dla klientów Ośrodka;

 2. doradztwo i poradnictwo w formie bezpośredniej i telefonicznej dla klientów Ośrodka w ramach interwencji kryzysowej w celu przezwyciężenia trudności i rozwiązania problemów klientów;

 3. praca socjalna;

 4. prowadzenie szkoleń;

 5. świadczenie pomocy osobom korzystającym z całodobowego pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej;

 6. rzetelne prowadzenie dokumentacji występującej w Ośrodku;

 7. dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi pracownikami Ośrodka;

 8. nadzór w godzinach nocnych nad mieszkaniami chronionymi i hostelowymi OIK.

 9. prowadzenie dokumentacji projektowej, w tym: kart zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie oraz badanie kwalifikowalności uczestników projektu.

 10. znajomość wytycznych programowych związanych z realizacją projektu „OIK – całą dobę” oraz przestrzeganie zasad realizacji projektu.

 1. Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat;

 2. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 3 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na kolejne okresy oznaczone – na czas trwanie projektu „OIK – cała dobę”;

 3. miejsce pracy: teren powiatu bocheńskiego, Bochnia ul. Karoliny 14 D;

 4. wynagrodzenie: płaca zasadnicza + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania OIK + premia regulaminowa zgodnie z regulaminem premiowania OIK + świadczenia z ZFŚS;

 5. usytuowanie stanowiska pracy: budynek jednopiętrowy, schody;

 6. bezpośredni kontakt z osobami.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni oferuje pracę pełną wyzwań, umożliwiająca rozwój zawodowy, miłą i przyjazną atmosferę, możliwość elastycznego ustalania harmonogramu pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV,

 2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, uprawnienia (kserokopia);

 3. kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

 4. w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

 5. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 8. oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);

 9. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni, ul. Karolina 14D, 32-700 Bochnia.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko pedagog” – w terminie do dnia: 23 września 2019 r.

8. Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni ul. Karolina 14 D, 32-700 Bochnia.

Administratorem danych osobowych osoby podejmującej zatrudnienie w OIK w Bochni, przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa.

W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo oik.bochnia@op.pl. Kontakt z administratorem możliwy jest również pod adresem: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni ul. Karolina 14 D, 32-700 Bochnia. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem udziału w naborze, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do postępowania. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób można odebrać osobiście w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru, nieodebrane dokumenty po upływie tego terminu zostaną zniszczone. Informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/oikwbochni . Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”;

Decyduje data wpływu do OIK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnianiu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e–mailowy lub telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Ośrodka, w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 500044645.