Mieszkania chronione

Mieszkania chronione.

Mieszkania chronione funkcjonują przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni.

Przeznaczone są w szczególności dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze bądź rodziny zastępcze.

Celem Mieszkań Chronionych jest zapewnienie warunków stopniowego wdrażania do samodzielnego, dorosłego życia pod opieką , nadzorem opiekuna usamodzielnienia oraz opiekuna Mieszkań Chronionych.

Lokale w Mieszkaniu Chronionym urządzone są na wzór domu.

Pobyt w nim jest pobytem czasowym i odpłatnym. Koszt eksploatacji Mieszkania Chronionego określa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni w drodze decyzji.

Każdy mieszkaniec ma obowiązek przestrzegania (określonych w Regulaminie Mieszkań Chronionych) zasad oraz przysługują mu również określone w nim prawa.

Przed zasiedleniem Mieszkania Chronionego jego mieszkańcy zobowiązani są do podpisania kontraktu określającego zasady jego użytkowania z Dyrektorem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.