Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest działaniem zmierzającym do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania. Ma charakter pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnej lub prawnej i służy wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie. Kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który cechuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradności oraz przed różnymi formami dezorganizacji zachowania i objawami somatycznymi. Osoba przeżywająca taki stan, ze względu na ograniczenie bądź wyczerpanie własnych możliwości rozwiązania problemu, wymaga pomocy z zewnątrz.

W naszym Ośrodku proponujemy pomoc psychologiczną  w złagodzeniu cierpienia i bezradności, w odzyskaniu sił oraz kontroli nad własnym życiem, interwencję w środowisku, fachową informację i w wyjątkowych sytuacjach pomoc w uzyskaniu czasowego  schronienia.

DZIAŁANIA INTERWENCYJNO – TERAPEUTYCZNE  REALIZOWANE W OŚRODKU:

Udzielanie pomocy i wsparcia osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i przeżywają kryzys, z którym nie są w stanie sobie poradzić.

 

STRUKTURA PROBLEMÓW:

  • Przemoc w rodzinie – fizyczna , psychiczna, ekonomiczna.
  • Problemy psychospołeczne – samotność, bezrobocie, utrata pracy, bezdomność.
  • Problemy rodzinne – konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, niewydolność wychowawcza.
  • Uzależnienie i współuzależnienie- alkoholizm, narkomania, lekomania, współuzależnienie.
  • Problemy psychiczne – problemy osobowościowe, zagrożenie samobójstwem i samookaleczaniem.
  • Kryzysy sytuacyjne- utrata bliskiej osoby, żałoba, pobicie, gwałty, utrata zdrowia, utrata poczucia bezpieczeństwa, doświadczenie klęski żywiołowej.
  • Pomoc w zapewnieniu schronienia ofiarom przemocy .