Debata społeczna z okazji tygodnia ofiar przestępstw

W dniu 27.02.2014 w Starostwie Powiatowym w Bochni z okazji tygodnia ofiar przestępstw odbyła się debata społeczna z udziałem przedstawicieli różnych służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Policja przedstawiła statystyki dotyczące Procedury Niebieskiej Karty realizowanej w latach ubiegłych na terenie powiatu bocheńskiego

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej omówił bieżące działania Ośrodka w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przedstawił i omówił zadania własne OIK związane z działaniami szkoleniowymi, profilaktycznymi i pomocowymi dla mieszkańców powiatu bocheńskiego. Zaprezentowane zostały takie działania jak: grupa psychoedukacyjna dla ofiar przemocy, program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna dla osób uwikłanych w przemoc w OIK. Ponadto omówione zostały działania szkoleniowe adresowane do różnych grup zawodowych oraz propozycje zajęć wykładowych i warsztatowych realizowanych w szkołach całego powiatu.

Na zaproszenie Dyrektora OIK w debacie uczestniczyła Pani Iwona A. Wiśniewska – psycholog, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Dyrektor krakowskiego Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą, która w bardzo pouczającym wystąpieniu mówiła o zasadach pracy z osobami doświadczającymi przemocy, konieczności współpracy w tym zakresie wszystkich służb powołanych do przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.