Warsztaty profilaktyczne “Złość, Agresja, Przemoc” w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

W dniach 9 i 19 marca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej W Bochni odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej w Łapczycy, oraz uczniów I klasy gimnazjum w Pogwizdowie. Zajęcia były poświęcone w całości problemowi agresji i przemocy w szkole i środowisku domowym. Omówiono przyczyny powstawania zachowań  agresywnych, ich rodzaje, ale przede wszystkim skutki i sposób postępowania w przypadku bycia ofiarą lub świadkiem przemocy. Warsztat był prowadzony przez pracownika OIK na podstawie autorskiego programu przygotowanego w tym celu przez pracowników Ośrodka.

Pomysł przeprowadzenia tego typu zajęć był wynikiem zainteresowania tematem agresji i przemocy wyrażonym przez Dyrekcje tych szkół w pismach skierowanych do Dyrektora OIK. “Zapraszamy chętne szkoły do współpracy. Program jest skierowany do uczniów klas V,VI szkoły podstawowej, oraz I,II i III gimnazjów. Zajęcia odbywają się w  grupach maksymalnie 20 osobowych na terenie naszej placówki”­ mówi Adam Pawulski Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.

 

 

„Nowa Szansa” w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

W dniu 20.02.2015 roku z inicjatywy Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni Adama Pawulskiego i V­ce Prezesa Stowarzyszenia „Nowa Szansa” Sławomira Biernackiego przeprowadzono spotkanie warsztatowe dla członków Stowarzyszenia. Tematem zajęć były „Mechanizmy uzależnienia w przebiegu choroby alkoholowej”. Pierwsze spotkanie w OIK zapoczątkowało cały cykl spotkań warsztatowych związanych z tematyką uzależnień. W kolejnych zajęciach zostaną omówione zagadnienia związane z nawrotami choroby alkoholowej i asertywnymi zachowaniami abstynenckimi. Spotkania mają charakter otwarty. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy. Dodatkowe informacje można będzie uzyskać dzwoniąc na numer stacjonarny Ośrodka.

Spotkanie psychoedukacyjne dla uczniów IV klasy

W dniu 29.01.2015 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni odbyło się spotkanie psychoedukacyjne dla uczniów IV klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół w Dąbrowicy. W ramach zajęć z podstaw psychologii młodzież miała okazję zapoznać się zarówno z ofertą Ośrodka, jaki i ze specyfiką pracy psychologa w sytuacjach kryzysowych. Uczniowie zwiedzili Ośrodek oraz mieszkania chronione, otrzymali informacje w formie folderów i ulotek o specjalistycznej pomocy udzielanej w naszym Ośrodku. Psycholog prowadzący spotkanie odpowiadał na pytania nurtujące młodzież związane z warsztatem swojej pracy, pojawiały się również pytania dotyczące kształcenia wyższego związanego z zawodem psychologa.

Grupa psychoedukacyjna dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni informuje, że od marca 2015 r. planowane jest rozpoczęcie kolejnej edycji grupy psychoedukacyjnej dla kobiet doświadczających przemocy. Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godzinach od 16:30 do 18:00.Grupa obejmuje 
9 spotkań tematycznych. Zajęcia prowadzone będą przez psychologa, pedagoga i prawnika.

Grupa psychoedukacyjna dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie – to cykliczne spotkania skierowane do osób, które doznają krzywdzących zachowań ze strony najbliższych.

Głównym założeniem i celem tej grupy jest powstrzymanie przemocy w rodzinie poprzez:

 • zdobycie wiedzy, czym jest przemoc domowa i jak można się przed nią skutecznie bronić,
 • rozpoznanie mechanizmów blokujących zatrzymanie przemocy w rodzinie,
 • zmianę stereotypowego myślenia na temat przemocy,
 • poznanie własnych praw i uczenie się ich egzekwowania,
 • przekonanie się, że osoba doświadczająca przemocy jest pod prawną ochroną i sprawca musi być postawiony w stan oskarżenia,
 • zdobycie wiedzy, jakie skutki w psychice i zachowaniu dziecka może wywołać doświadczanie przez niego przemocy

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w zajęciach prosimy o kontakt z Ośrodkiem pod numerem telefonu: 14 611 28 92.

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W BOCHNI

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni informuje, że z dniem 10.06.2014 r. nastąpiła zmiana siedziby Ośrodka. Obecnie nasza instytucja mieści się w dawnym budynku Domu Pomocy Społecznej, pod adresem – Bochnia ul. Karolina 14 D. W chwili obecnej trwa remont nowej siedziby Ośrodka. Prosimy o zachowanie ostrożności i przepraszamy za wszelkie utrudnienia z tym związane.

Zainteresowanych prosimy o kierowanie się na I piętro budynku do gabinetu numer 12. 

Prace nad Małopolskim Modelem działania OIK

Obrazek

 

Rozpoczęły się prace nad Małopolskim Modelem działania OIK

 

W dniach 10-11 kwietnia dyrektorzy Ośrodków Interwencji Kryzysowej pracowali nad utworzeniem Małopolskiego Modelu działania OIK.

 

 

Pomysł przygotowania modelu narodził się w trakcie spotkań grupy tematycznej ds. Ośrodków Interwencji Kryzysowej działającej w ramach Regionalnej Platformy Współpracy przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

 

W skład grupy wchodzą dyrektorzy Ośrodków Interwencji Kryzysowej, którzy w ramach tego gremium m. in. wymieniają informacje dotyczące funkcjonowania kierowanych przez siebie instytucji, dzielą się swoją wiedzą czy przygotowują wspólne stanowiska ws. aktów prawnych dotyczących działania OIK. Wobec faktu, iż interwencja kryzysowa we współczesnym rozumieniu jest w Polsce dziedziną stosunkową młodą, dyrektorzy OIK z Małopolski postanowili opracować model działania tych instytucji, będący swoistym wzorcem funkcjonowania dla jednostek z województwa.

 

W pracach nad modelem udział wzięli następujący dyrektorzy: Czesław Baraniecki (Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej), Tomasz Bielecki (Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu), Dorota Bogusz (Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy), Joanna Dyrcz (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej), Sylwia Michalec-Jękot (Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach), Stanisław Pańszczyk (Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy), Adam Pawulski (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni) oraz Dominika Wojtysiak (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy). Dodatkowo w pracach brali udział przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz firmy Perspektywy, odpowiedzialnej za wypracowanie produktu w postaci modelu.

 

Dużą wartością w trakcie prac była przede wszystkim wiedza dyrektorów Ośrodków Interwencji Kryzysowej. Każdy z uczestników seminarium ma bowiem odmienne doświadczenia w zakresie funkcjonowania ośrodków, wobec czego model, który powstaje, będzie odzwierciedlać różne punkty widzenia. Uczestnicy seminarium uzgodnili, że model powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

 

 • Sposób wypełniania funkcji oraz organizacja pracy Ośrodków Interwencji Kryzysowej,

 • Struktura organizacyjna Ośrodków,

 • Funkcja Profilaktyczna OIK,

 • Dostępność miejsc schronienia w Ośrodkach,

 • Dostępność czasowa Ośrodków,

 • Sposób angażowania innych służb do współpracy,

 • Praktyczna realizacja współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu wsparcia społecznego.

 

Model oparty o wymienione wyżej obszary tematyczne będzie stanowić pewną matrycę, do której władze Ośrodków Interwencji Kryzysowej będą mogły się odnieść. Nie oznacza to oczywiście, że Ośrodki powinny działać w sposób zupełnie jednolity. Opracowanie Małopolskiego Modelu działania Ośrodków Interwencji Kryzysowej pozwoli jednak na spójność pewnych procedur, stworzenie punktu odniesienia dla instytucji już funkcjonujących, a także tych, które powstaną w przyszłości. Warto bowiem zaznaczyć, że nie w każdym powiecie w Małopolsce funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie ta sytuacja się zmieni, w związku z czym model ułatwi organizację tych jednostek.

 

Każdy z dyrektorów Ośrodków Interwencji Kryzysowej, którzy wzięli udział w seminarium, przeszedł własną drogę do organizacji instytucji w swoim powiecie. Jak wspomniano wcześniej, interwencja kryzysowa, a także same Ośrodki Interwencji Kryzysowej, są stosunkowo nowym działaniem na mapie pomocy i integracji społecznej w Polsce. Te różnice w podejściach, sposobie organizacji czy poglądach zostały wyartykułowane podczas seminarium, znajdą również wyraz w modelu. Informacje zebrane w dniach 10-11 zostaną opracowane, a następnie poddane szczegółowej weryfikacji przez ekspertów w tej dziedzinie, czyli Dyrektorów OIK. Spodziewany termin ostatecznej wersji modelu to czerwiec br.

   IMG_0018 IMG_0064

 

 

 

Zakończenie kursu dla rodzin zastępczych

 

W lutym 2014 r. zakończono trzymiesięczny kurs przygotowujący kandydatów do pieczy zastępczej.

W ramach współpracy z Bocheńskim PCPR psycholodzy naszego Ośrodka przeprowadzili szkolenie przygotowujące do pełnienia roli opiekunów zastępczych.

Celem programu jest wzmacnianie wspieranie rodziny zarówno naturalnej, jak i zastępczej dziecka. Kurs służy również wzmacnianiu więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami poprzez poszerzanie świadomości opiekunów o wiedzę z zakresu potrzeb rozwojowych dziecka, znaczenia bliskich relacji, oraz o ważności i umiejętności ich budowania. Uczestnicy uzyskują wiedzę z zakresu zagrożeń rozwojowych, możliwych trudnych doświadczeń, które mogą mieć miejsce w rodzinie generacyjnej oraz o skutkach takich wydarzeń.

Podczas szkolenia psycholodzy dbali o poszerzanie wiedzy i umiejętności w obszarze podejmowanej nowej roli.

Debata społeczna z okazji tygodnia ofiar przestępstw

W dniu 27.02.2014 w Starostwie Powiatowym w Bochni z okazji tygodnia ofiar przestępstw odbyła się debata społeczna z udziałem przedstawicieli różnych służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Policja przedstawiła statystyki dotyczące Procedury Niebieskiej Karty realizowanej w latach ubiegłych na terenie powiatu bocheńskiego

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej omówił bieżące działania Ośrodka w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przedstawił i omówił zadania własne OIK związane z działaniami szkoleniowymi, profilaktycznymi i pomocowymi dla mieszkańców powiatu bocheńskiego. Zaprezentowane zostały takie działania jak: grupa psychoedukacyjna dla ofiar przemocy, program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna dla osób uwikłanych w przemoc w OIK. Ponadto omówione zostały działania szkoleniowe adresowane do różnych grup zawodowych oraz propozycje zajęć wykładowych i warsztatowych realizowanych w szkołach całego powiatu.

Na zaproszenie Dyrektora OIK w debacie uczestniczyła Pani Iwona A. Wiśniewska – psycholog, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Dyrektor krakowskiego Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą, która w bardzo pouczającym wystąpieniu mówiła o zasadach pracy z osobami doświadczającymi przemocy, konieczności współpracy w tym zakresie wszystkich służb powołanych do przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.

Informacja o szkoleniach

W dniach 22.01.2014 r. i 23.01.2014 r. nasz Ośrodek przeprowadził dwa szkolenia w Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni. Pierwsze szkolenie na temat „Przemoc w rodzinie” Procedura Niebieskiej Karty” przeprowadzone było dla Rady Pedagogicznej, drugie również o tematyce przemocy w rodzinie przeznaczone było dla rodziców uczniów placówki. Zachęcamy zainteresowane instytucje do zapoznania się z ofertą szkoleniową Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.