Rozszerzenie działalności OIK w Bochni

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni realizuje projekt pn. „Rozszerzenie działalności OIK w Bochni” współfinansowany przez Unię Europejską. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób z powiatu bocheńskiego dotkniętych kryzysem, w tym przemocą w rodzinie poprzez poszerzenie zakresu funkcjonowania  całodobowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej W Bochni.

Ośrodek pełni funkcję interwencyjną, terapeutyczno – wspierającą, hostelową oraz profilaktyczno – edukacyjną. W ramach działań profilaktycznych oferujemy Państwu następujące warsztaty profilaktyczne adresowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w powiecie bocheńskim:

 

  • „Złość, agresja, przemoc” – warsztat profilaktyczny adresowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych,
  • „Wolność, kocham i rozumiem” – warsztat profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży (adresowany do młodych osób sięgających po alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotynę oraz zagrożonych uzależnieniem od internetu czy telefonu),
  • „TAK dla życia” – blok warsztatowy dla młodzieży, którego celem będzie przekazanie informacji o sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych, traumatycznych, stresujących oraz gdzie i jak szukać pomocy.

 

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ OFERTY SPOTKAŃ PROFILAKTYCZNYCH!

 

Ponadto oferujemy także adresowany dla rodziców, pedagogów i nauczycieli program dotyczący rozpoznawania niepokojących objawów w sytuacji zagrożenia samobójstwem pn. „Kiedy dziecko nie chce żyć”.

 

Oferta nieodpłatnych warsztatów profilaktycznych skierowana jest do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu bocheńskiego.

 

Warsztaty będą realizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy ZOOM, do której dostęp otrzymają Państwo po uzgodnieniu terminu spotkania.

 

Zapraszamy do kontaktu pod całodobowym numerem telefonu Ośrodka celem uzyskania dodatkowych informacji i ustalenia terminów zajęć profilaktycznych: 14 611 28 92.

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim

Od 1.10.2020 r. do 30.06.2023 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni realizuje projekt pn. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 r.ż. i ich rodzin oraz rodzin tworzących system pieczy zastępczej działający na terenie powiatu. Celem projektu jest promocja rodzicielstwa zastępczego oraz wspieranie rodzin zastępczych i pozostających pod ich opieką dzieci.

Działania OIK będą miały charakter profilaktyczny i będą adresowane do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodziców uczniów, rodzin objętych asystenturą, kuratelą i pieczą zastępczą.

Pracownicy OIK prowadzić będą następujące warsztaty profilaktyczne:

  1. Mów do mnie tato, mów do mnie mamo! Ja zrobię to samo!” Warsztaty adresowane będą do rodziców objętych asystenturą, kuratelą sądową i dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Spotkania będą służyć budowaniu pozytywnych wzorców komunikacji w rodzinie, a w efekcie doskonaleniu relacji rodzic – dziecko. W trakcie warsztatu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności pozwalające na skuteczne motywowanie, budowanie poczucia własnej wartości dziecka oraz efektywną współpracę w przezwyciężaniu trudności. OIK będzie realizował blok tematyczny                             o charakterze profilaktyki i wsparcia rodziców i opiekunów prawnych 1 x na kwartał, w bloku pięciu spotkań po 45 minut.
  2. „Kocham życie – nie dla uzależnień”. Zadaniem pracowników OIK, prowadzących warsztaty, będzie wyposażenie dzieci i młodzieży w rzetelną wiedzę dotyczącą problemu uzależnień, w tym specyfiki uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Przedstawiony program pozwoli podnieść świadomość uczestników, dotyczącą zagrożeń związanych z inicjacją czy eksperymentowaniem z używkami. Działania profilaktyczne (zapobiegawcze lub korekcyjne) wspomagają uczestników w radzeniu sobie z trudnościami, obniżają prawdopodobieństwo podejmowania zachowań ryzykownych ze względu na poszerzenie wiedzy dot. przyczyn sięgania po używki, ich atrakcyjności oraz realnych konsekwencji ich zażywania. Warsztaty adresowane będą do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu bocheńskiego minimum jeden raz w miesiącu.
  3. „Dobro dziecka moim dobrem – dlaczego dzieci sięgają po używki?” We współczesnym świecie dzieci i młodzież coraz częściej sięgają po różnego rodzaju używki. Dlaczego młodzież coraz częściej popada w różne uzależnienia? Czemu uciekają ze swoimi problemami w używki, jakie to ma konsekwencje dla ich organizmu i psychiki? Ponieważ najważniejszym czynnikiem chroniącym w życiu dziecka – przed podjęciem zachowania ryzykownego – jest rodzic, ale tylko i wyłącznie świadomy rodzic, często przy wsparciu pedagoga lub nauczyciela. W związku z powyższym realizowany będzie program dla rodziców, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie powiatu bocheńskiego, na temat rozpoznawania niepokojących objawów świadczących o możliwości podjęcia zachowań ryzykownych przez ich dzieci. Zadaniem pracowników OIK będzie wyposażyć rodziców i opiekunów prawnych                  w rzetelną wiedzę, dotyczącą problemu uzależnień. Część spotkania, poprowadzona przez radcę prawnego, poświęcona będzie również zagadnieniom penalizacji posiadania lub stosowania różnych używek. Program pozwoli podnieść kompetencje rodziców i opiekunów, dostarczyć im niezbędnej wiedzy oraz otrzymać narzędzia, które pomogą im uchronić ich dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Spotkania będą prowadzone w szkołach w systemie cyklicznym, 1 x kwartał.
  4. „Asystent rodziny jest, by pomóc. Uprawnienia i obowiązki asystenta rodziny”. Rodziny, które korzystają ze wsparcia asystenta rodziny często nie posiadają dokładnej wiedzy o zakresie jego uprawnień. Zdarza się, że odczuwają obawę przed pomocą, która może być postrzegana jako ingerencja z zewnątrz. Szkolenie ma na celu przedstawienie roli asystenta rodziny, jego kompetencji, sposobu działania oraz form, w jakich może pomóc rodzinie. Szkolenie przewidziane dla rodzin objętych asystenturą kuratelą sądową i rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Spotkania będą prowadzone na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni, 1 x na kwartał.

 

Wszystkich chętnych do skorzystania z oferowanego w ramach projektu wsparcia zachęcamy do kontaktu telefonicznego (PCPR-14/611-97-40, OIK–14/611-28-92-93) lub mailowego oik.bochnia@op.pl, pcprbochnia@wp.pl.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, które mogą wzbogacić realizowany projekt o dodatkowe formy wsparcia a tym samym zwiększą ofertę jednostek zaangażowanych w jego realizację.

Oferta pracy – Pedagog

 Ogłoszenie o naborze Nr 3/2019

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni ogłasza publiczny nabór

na stanowisko: PEDAGOG

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „OIK – całą dobę” współfinansowanego ze środków UE

  Continue Reading →

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni

Uprzejmie informujemy, że od 7 lutego 2019 roku w ramach porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą w Tarnowie, a Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Bochni, utworzony
został Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, który finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Hetmana Tarnowskiego w Tarnowie. Wsparcie to jest świadczone w oparciu o umowę zawartą z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach projektu w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw i osobom im najbliższym ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Pomoc ta będzie świadczona w Ośrodku Okręgowym w Tarnowie ponadto w Lokalnych Punktach w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Tuchowie. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2021 roku.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Bochni, ul. Karolina 14D
(budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej I p.)

Szczegóły zakresu udzielanej pomocy oraz dyżur osoby pierwszego kontaktu
w każdą sobotę od godziny 9.00 do 13.00

tel. 517 884 744

 
Fundacja

Dnia 24.10.2018 roku rozpoczęła się kolejna edycja grupy psychoedukacyjnej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni informuje, że dnia 24.10.2018 roku rozpoczęła się kolejna edycja grupy psychoedukacyjnej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.

Kobiety doświadczające przemocy w rodzinie często są odizolowane od otoczenia, czują się samotne, mają niskie poczucie własnej wartości.

Upokorzenia i urazy psychiczne a często i fizyczne, jakich doznają od sprawców przemocy, zawstydzają je i piętnują, zwiększając coraz bardziej poczucie beznadziejności i bezradności. Nie potrafią same przerwać cyklu przemocy. Potrzebne im są wsparcie i wiedza.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w grupie da im szansę na obronę swojej godności i prawa do życia w poczuciu bezpieczeństwa.Obali mit o wszechmocy sprawcy, zbuduje przekonanie, że stosujący przemoc musi przyjąć odpowiedzialność za szkody, jakie wyrządza oraz, że stosowanie przemocy jest przestępstwem, które nieuchodzi bezkarnie.

Znalezienie się wśród osób, które uważnie słuchają, wierzą w to, co mówią, okazują empatię i zrozumienie pozwali odbudować poczucie sprawczości. Grupa zapewni wysoki poziom wsparcia i akceptację. Kontakt z osobami, które mają za sobą podobne przejścia, pomaga pozbyć się poczucia wstydu i napiętnowania.

Zajęcia będą odbywały się co 2 tygodnie, w środy i zaplanowano 12 spotkań.

Do uczestnictwa w tegorocznej edycji zakwalifikowano 16 kobiet, które zgłosiły się do OIK, także dzięki współpracy z zespołami interdyscyplinarnymi z terenu powiatu.

W razie pytań proszę się kontaktować z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, który jest czynny całodobowo pod nr telefonu 14 611-28-92.

37858917_256745898450104_7832089777284317184_n 37836769_256746035116757_8040341338329186304_n 37850196_256746185116742_4673906664183693312_n

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA RODZICÓW „JESTEM Z CIEBIE DUMNY”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni, w ramach realizacji projektu pn. „OIK całą dobę”, współfinansowanego ze środków UE, realizując działania postinterwencyjne,

ZAPRASZA

 

NA BEZPŁATNE WARSZTATY DLA RODZICÓW „JESTEM Z CIEBIE DUMNY”
W OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W BOCHNI

W trakcie warsztatów rodzice zapoznani zostaną z metodą „Jestem z Ciebie dumny”, która wspiera rozwój dzieci i daje narzędzia jak pomoc im w zmianie zachowania.

Program został opracowany przez fińskiego lekarza Bena Furmana. Jest to metoda
z powodzeniem stosowana w pracy zarówno z dziećmi od 3 roku życia jak i z nastolatkami. Współpracując z dziećmi zgodnie z modelem „Jestem z Ciebie dumny” rodzice maja szanse pomoc dzieciom w pokonaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych, oraz wspierać  je w budowaniu samooceny.

 

Zapraszamy rodziców do wzięcia udziału w warsztatach, które obejmować będą
5 spotkań w wymiarze czasowym po 2 godziny. Termin rozpoczęcia zajęć przewidywany jest na kwiecień 2018 r. Spotkania będą się odbywały w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
w Bochni w godzinach popołudniowych. W zależności od liczby osób chętnych, istnieje możliwość przeprowadzenia drugiej edycji warsztatów w późniejszym terminie.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje bądź zgłosić chęć udziału w warsztatach, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 14 61 128 62.

 

Osoba prowadząca zapisy: Dorota Walasek

 

Warsztaty „Złość, agresja, przemoc”

Warsztaty „Złość, agresja, przemoc”, tym razem odbyły się w Zespole Szkół Gminnych w Proszówkach. Warsztaty przeprowadził psycholog z Ośrodka Interwencji Kryzysowej, realizując jedno z działań podejmowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „OIK cała dobę”. Uczestniczyło w nich 27 uczniów. To już kolejne spotkanie w powiecie bocheńskim, które ma na celu przybliżenie uczniom wiedzy o tym jak zarządzać emocjami, co robić aby nie czuć się bezradnym w sytuacji zetknięcia z osobą stosującą przemoc. Zajęcia składają się z części teoretycznej i warsztatowej, a podstawowym narzędziem pracy na spotkaniach jest rozmowa, która ma dać uczniom nadzieje na to, że porozumienie bez przemocy jest możliwe i jest w zasięgu ich ręki.

Zakończyły się spotkania dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie

Psycholodzy z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni zakończyli spotkania w pierwszej tegorocznej edycji grupy psychoedukacyjnej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.

Tematem zajęć były psychologiczne mechanizmy występujące w rodzinie z przemocą. Spotkanie miało charakter podsumowujący dotychczasowe wspólne działania. Kontynuacją ich będzie grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, która będzie odbywać się dwa razy w miesiącu w OiK w Bochni.

Grupa będzie rodzajem oparcia, które może okazać się pomocne, aby nazwać i uporządkować swoje doświadczenia, po to by podejmować konstruktywne decyzje chroniące przed przemocą w przyszłości.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty wszystkie osoby, które znalazły się w trudnej bądź niekorzystnej dla siebie sytuacji życiowej – mówi Adam Pawulski Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.

WP_20150611_13_26_00_Pro

Mowa zranionego ciała i duszy nastolatka

W dniu 23.03.2015 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni odbyło się spotkanie szkoleniowe dla pedagogów i psychologów szkolnych – szkół gimnazjalnych i średnich z powiatu bocheńskiego pt. Mowa zranionego ciała i duszy nastolatka. Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące zaburzeń behawioralnych (zaburzenia odżywiania) , afektywnych ( zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod depresyjny, zaburzenia nastroju) i psychotycznych (zaburzenia schizofreniczne, zaburzenia schizotypowe, zaburzenia urojeniowe) młodzieży. Spotkanie poprowadziła Iwona A. Wiśniewska – psycholog, pedagog, Dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie.

“Nienawidzę …wszystkich i wszystkiego co mnie otacza, a przede wszystkim
Siebie, tylko nikt tego nie dostrzega, bo jestem fenomenalnym aktorem.
Ciało żyje, ale dusza od kilku lat jest martwa”. Patryk, lat.16